contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Professionele organisaties

Professionele organisaties werkzaam binnen de Gemeente Bladel

 

Woonbegeleiding voor psychisch/psychiatrisch ziektebeeld.

 

Verzorging en verpleging thuis.

 

Verzorging en verpleging thuis.
 

 

Hulp bij vragen over opvoeden en opgroeien. 
 

 

Activiteiten, hulp en ondersteuning voor mensen met levensvragen. 

 

Voor mensen met mentale problemen, die willen deelnemen aan de maatschappij.

 

Voor mensen met problemen die willen deelnemen aan de maatschappij.

 

Diensten voor kwetsbare mensen, die thuis wonen.

 

Informatiepunt voor iedereen met vragen over laaggeletterdheid.

 

Sociale dienst van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

 

Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

 

Ondersteuning van mensen met een beperking en hun netwerk.

 

Professioneel mentorschap voor behartiging persoonlijke belangen

 

Netwerk voor verslavingszorg.

 

Onafhankelijke ondersteuner bij uw belangen en wensen in de organisatie van de zorg.


 

Verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, dagbesteding, dagbehandeling en welzijnsdiensten.

 

Zorgt voor voldoende maatschappelijke stageplaatsen (MaS) voor het VO.

 

Neemt regeltaken over om mantelzorgers te ontlasten.

 

Voor alle vragen over en aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning.

 

Thuiszorgorganisatie, Jeugdgezondheidszorg, Punt Extra, Vrienden van de Thuiszorg.