contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mentorschap de Kempen

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatieDoelgroep
Activiteit(en)


 
Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorpen


Eigen (financiële) bijdrage


Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers


Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail


Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorschap de Kempen

Horstveld 5

5521 SL Eersel

06-57553242

info@mentorschapdekempen.nl

www.mentorschapdekempen.nl

 

Mentorschap de Kempen is professioneel mentorschap voor het behartigen van de persoonlijke belangen van mensen die dat zelf niet (meer) kunnen. Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel die de kantonrechter kan instellen als iemand niet (meer) het vermogen zijn eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen. 
Mentorschap de Kempen behartigt de persoonlijke belangen van mensen die dat zelf niet (meer) kunnen en als er geen familie is die zorg voor hen wil of kan dragen. Vaak wordt mentorschap aangevraagd wanneer iemand geen partner of familie meer heeft, maar kan ook juist door de partner of familie worden aangevraagd om de verantwoordelijke taken te delen. Of wanneer er binnen de familie geen overeenstemming bestaat over de juiste zorg voor de betreffende persoon, de familie te ver weg woont of omdat u gewoon behoefte heeft aan het kunnen zijn van partner, dochter, zoon, broer of zus.


Vanaf 18 jaar:

  • Mensen met een Verstandelijke beperking
  • Mensen met Dementie
  • Mensen met Psychiatrische aandoening/autisme
  • Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
  • Mensen met een Chronische Ziekte


Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel die de kantonrechter kan instellen als iemand niet (meer) het vermogen zijn eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen. De belangen die een professioneel mentor behartigt gaan niet over geld en materiele zaken, maar gaat over het nemen van beslissingen op het gebied van:

  • Behandeling
  • Verzorging
  • Begeleiding
  • Verpleging
  • Algemeen welzijn


Bij mensen thuis en op locatie
 


Werkgebied de Kempen e.o.


Ja, door ministerie van Justitie vastgelegde tarieven


Geen.Carla de Bree
Horstveld 5
5521 SL Eersel
06-57553242
info@mentorschapdekempen.nl


maandag t/m vrijdag