contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) Bladel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

Secretariaat:

 

Omschrijving van de
organisatie
 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)

 

 

Locaties van de activiteiten

 

 

Voor de dorpen

 

Eigen (financiële) bijdrage


 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorenvereniging Bladel     

Emmaplein 2

5531 HM Bladel

0497 380433 

henkheesterbeek@seniorenverenigingbladel.nl

www.seniorenverenigingbladel.nl

Berschotten 2 A, 5531 NW Bladel.  0497 384186

 

Seniorenvereniging Bladel behartigt de belangen van 50-plussers in de
brede zin van het woord.
Daarnaast organiseert Seniorenvereniging ontspannende, vormende
activiteiten op allerlei gebied. Ook ondersteunt zij haar leden
met advisering, bemiddeling en daadwerkelijke hulp.
Er is een werkgroep "Identiteit en zingeving" en kan er een bij
ziekte of vragen een bezoek gebracht worden.

 

Mensen van 50 jaar en ouder.

 

Recreatief: bewegen, ontspannen, elkaar ontmoeten, kaarten,
spelletjes,  schilderen, handwerken, dansen, gym,
zwemmen, yoga, tai chi, koersbal, jeu de boules, fietsen,
wandelen, sjoelen, biljarten en zingen (o.a. de Elisabethviering)
Algemene activiteiten: 80 + dag ( wordt elk jaar met 1 jaar
verhoogd) kerstviering, dag- en meerdaagse reizen, excursies,
kerstkaarten maken, toneel, muziekuitvoering, kerstattenties
80-plussers, museumplusbus, enz.
Tevens bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk te eten.
Scholing en Vorming: allerlei cursussen, lezingen, trainingen
zoals: Engels, kunstbeschouwing, computervaardigheden,
fotografie, valpreventie, verkeersopfriscursussen enz.
Ondersteuning en advisering: vrijwillige ouderenadviseurs, belastingadviseurs, cliëntondersteuners en thuisadministrateurs .
Hulp: klussendienst voor klusjes thuis maar ook voor vervoersdienst, winterdienst, boodschappendienst.
PC klussendienst: voor ondersteuning als het niet lukt met de
computer. Ook hulp bij PC-Doe Mee Centrum.
Zomeractiviteiten: diverse activiteiten in de vakantieperiode

 

De Schouw, Emmaplein 2, 5531 HM Bladel. 0497-380433
Gemeenschapshuis Den Herd te Bladel.
 

 

Bladel / lidmaatschap onder voorwaarden

 

Lidmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar.
Cursussen en reizen betalen de deelnemers zelf.
Ook betalen deelnemers aan een activiteit een kleine bijdrage
per keer bijv. € 0,50 of i.d.

 

W. Spijker
Vogelwikke 6c
5531 KB Bladel
0497 382917 of 06 2252880
Willemspijker@hetnet.nl

 

De klussendienst is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen
9.00 en 10.00 uur op tel. 06-33 63 53 56.