contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

GGzE de Boei

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie

 

 

Doelgroep


 

 

Activiteit(en)


Locaties van de activiteiten

Voor de dorp(en)
 

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGzE de Boei

Bredasbaan 18 (Zorgboerderij De Hooiberg)

5531 NB Bladel

040 - 2 55 36 50

DeBoei@GGZE.nl

www.ggze.nl

 

GGzE De Boeiis een organisatie die kwetsbare burgers bege-
leiding en ondersteuning biedt bij hun herstel.
GGzE De Boei heeft een uitgebreid aanbod waardoor voor cliënten
passende zorg en ondersteuning kan worden geboden.

 

De doelgroep van GGzE De Boei bestaat uit kwetsbare burgers
met een combinatie van problemen op verschillende levensgebieden
en vaak ook psychosociale, psychiatrische of verslavingsproblemen
en/of beperkte verstandelijke vermogens.

 

Het aanbod bestaat uit verschillende vormen van ondersteuning
bij wonen (beschermd en begeleid) en begeleiding bij maat-
schappelijke participatie.In verschillende locaties en steunpunten wordt ondersteuning
geboden bij het opbouwen van sociale contacten en het doen van
activiteiten.


Zorgboerderij "De Hooiberg" + Inloop
dagbesteding voorbewoners van BWBladel
Tevens bieden wij op alle BW’s van GGzE de dagbesteding.
Wijksteunpunt Lunet zorg Doolandweg i.s.m. GGzE De Boei


Gemeente Bladel/Reusel-De Mierden
Overige GgzE De Boei; Eindhoven en De Kempen

 

De diensten worden gefinancierd door de AWBZ, WMO
of zorgverzekeraar, waarbij de ondersteuning vraaggericht en in
samenhang met andere partners wordt georganiseerd

 

Daniëlle Hovers
Michelangelolaan 2
5600 AX Eindhoven
06-54917293 / 040-2553650
d.hovers@ggze.nl     Algemeen: DeBoei@GGZE.nl