contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KBO (Katholieke Bond van Ouderen), afdeling Casteren

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

 

Omschrijving van de
organisatie 

 

 

Doelgroep

 

 

Activiteit(en)


 

 

Locaties van de activiteiten
 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Casteren

p/a  Kranenberg 14

5529 NE Casteren

0497 681707

j.kusters78@upcmail.nl

 

Behartiging van de belangen van senioren in Casteren en het  
bevorderen van de sociale contacten van senioren.
Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie
in de samenleving bevorderen.

 

Voor de kern Casteren.
Voor de gehele gemeente, met name voorlichtingsbijeenkomsten
voor senioren.

 

Verzorgen van activiteiten t.b.v. senioren zoals: Meer Bewegen 
voor Ouderen (zwemmen en gym), wandelen, fietsen, kaarten,
jeu de boules,  gezamenlijk eten, gezamenlijk koffie drinken.
Samen met KBO Hoogeloon verzorgen van een jaarlijkse
busreis. Daarnaast Elisabethviering, kerstviering en de jaarvergadering. Deelnemen aan de “Zomerschool”.
Diensten: Belasting invulhulp, klussendienst, sneeuwruimen,
ziekenbezoek en VOA's.
Daarnaast worden samen met andere afdelingen in de gemeente
Bladel door het GOW uit Eersel en/of het Informatiepunt
Zorg in Casteren voorlichtingssessies georganiseerd ten
behoeve van de senioren in Casteren.

 

Gemeenschapshuis “Den Aord” in Casteren, Kerkstraat 33
5529 AK Casteren, 0497 843600.

 

Casteren

 

Afhankelijk van waaraan wordt deelgenomen. Veel activiteiten zijn
gratis. Bijdrage wordt gevraagd voor gym en zwemmen, voor
de jaarlijkse busreis en deelname aan de zomerschool.

 

J.H.C.M. Kusters
Kranenberg 14
5529 NE Casteren
0497 681707
j.kusters78@upcmail.nl

 

De klussendienst is op werkdagen telefonisch bereikbaar
tussen  9.00 en 10.00 uur op tel. 06 10528200.