contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lunet zorg

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie
 
   

 

Doelgroep

 

Activiteit(en) 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage
 

 

Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers

 

Aanmelden bij
website
Telefoon
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunet zorg

Croy 5

5653 LC Eindhoven

088 551 50 00558100

info@lunetzorg.nl

www.lunetzorg.nl

 

We doen al meer dan honderd jaar waar we sterk in zijn: mensen
ondersteunen die onze hulp nodig hebben. We ondersteunen mensen
professioneel, van harte, met bezieling en respect.

Een goed leven. Dat willen we toch allemaal. Een goed leven lijkt heel gewoon, maar dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Mensen met een beperking - fysiek, mentaal, sociaal - hebben het vaak moeilijker om zich staande te houden in deze snel veranderende wereld. Zij hebben hulp nodig om goed te leven.

Dicht bij huis en in de wijk bieden en ontwikkelen we wonen, dagbesteding en zorg, in allerlei vormen en op kleine schaal. Op onze woonparken bieden we ruimte voor specialistische zorg. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.

Als erkend specialistische instelling zorgen wij voor al deze mensen. Ze rekenen op ons voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd. Dit doen we voor alle leeftijden en waar en wanneer dat nodig is. Van een paar uur per maand tot 24 uur per dag.

 

Mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking.

 

Lunet zorg biedt in Brabant een breed en gevarieerd pakket van
zorg voor en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met
een beperking en een vraag: van wonen tot werk, van dagbesteding tot vrije
tijd, observatie en behandeling en 24-uurs intensieve zorg. Aanbod en vraag van activiteiten is afhankelijk van de vraag van de cliënt en daar waar ondersteuning nodig is. 

 

Bij mensen thuis en/of op locatie

 

Regio, gemeente Bladel

 

De zorg en ondersteuning die cliënten ontvangen van Lunet zorg wordt verleend op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

 

-
 

 

Consulent vrijwilligerswerk
www.vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl
088 5516000