contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ISD de Kempen

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie    
 

 

Doelgroep
 

 

Activiteit(en)


 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Activiteiten t.b.v.
externe vrijwilligers

 

Aanmelden bij
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

 

Bereikbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISD de Kempen     

Raambrug 8a

5531 AG Bladel

0497-361730

isd@isddekempen.nl

www.isddekempen.nl

 

Sinds 1 januari 2007 hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel,
Oirschot en Reusel-De Mierden een gezamenlijke sociale dienst: de
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen.

 

In principe voor alle inwoners van de Kempengemeenten. Per product
/ regeling kan echter een wisselende doelgroep van toepassing zijn.

 

ISD de Kempen voert voor de vijf gemeenten taken uit op het
gebied van werk, inkomen en zorg.
ISD de Kempen is gevestigd in Bladel, maar voor de meeste
vragen kan men gewoon terecht in de eigen gemeente.
Men kan contact opnemen met het Lokaal Loket/Zorgloket in de
gemeente of met ISD de Kempen voor vragen die te maken heb-
ben met zorg (zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
of regelingen voor mensen met een laag inkomen (minimabeleid).
Ook wanneer men vragen heeft over:
-een uitkering voor levensonderhoud van ISD de Kempen,
-het zoeken naar werk,
-het volgen van een re-integratietraject,
-schuldhulpverlening,
-inburgering,
-kinderopvang
kan men contact opnemen met ISD de Kempen.

 

Bij mensen thuis, op locatie

 

Regio

 

N.v.t.

 

Cursussen, trainingen, deskundigheidsbevordering
 

 

Nicole van Gisbergen
Raambrug 8a,
5531 AG Bladel
0497 361796
n.vangisbergen@isddekempen.nl

 

ma-di-do