contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Begeleid Wonen Bladel

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie


 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en) 

 

Locaties van de activiteiten

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleid Wonen Bladel                                              

Biezeveld 9

5531 BX Bladel

0497-388265

ggzecentrumwoonbegeleiding@ggze.nl

www.ggze.nl

 

BW Bladel biedt woonbegeleiding, zowel intramuraal als
ambulant, aan mensen met een psychisch/psychiatrisch
ziektebeeld. Er wordt daarbij steeds meer over de grenzen
van de eigen organisatie heen gekeken en samen met
ketenpartners wordt zoveel mogelijk de zorg voor alle
cliënten in de gemeente opgepakt, ook als dat soms betekent
dat er niet primair een psychiatrische grondslag is en vooral
om te voorkomen dat die er komt. Samen met ketenpartners
wordt vervolgens gekeken wie de beste zorg kan bieden.

 

Volwassenen, ouderen en mensen met psychosociale problemen.

 

Begeleiders en helpenden bieden zowel intramuraal als ambulant
ondersteuning bij alles wat bij ‘wonen’ komt kijken. Van
ondersteuning bij het huishouden, tot het leggen van contacten,
boodschappen doen, zoeken van werk en op orde houden van
financiën. Uitgangspunt is dat de wens van de cliënt leidend is en
dat de begeleider naast de cliënt staat. In principe wordt er niets
overgenomen, maar wordt een cliënt ondersteund bij dat wat hij
moeilijk vindt. Daarin wordt wel eigen verantwoordelijkheid van de
cliënt verwacht.

 

Bij mensen thuis en op locatie.

 

Voor de regio.

 

Het betreft vooralsnog AWBZ-zorg waarvoor men een CIZ-indicatie
nodig heeft en een eigen bijdrage betaalt (afgestemd op het
inkomen). Ook is het mogelijk dat men vanuit de ZvW ambulant
begeleid wordt, maar daartoe dient een cliënt een behandelaar van
GGzE te hebben. Tenslotte kunnen cliënten soms ook aanspraak
maken op begeleiding vanuit de Wmo.