contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Alzheimer Nederland afdeling Zuid-Oost Brabant

Naam organisatie

Secretariaat

Postcode en plaats

Telefoon 

E-mail

Website

 

Omschrijving van de
organisatie
 

 

Doelgroep

 

Activiteit(en)

 

 

Locaties van de activiteiten

 

 

Voor de dorp(en)

 

Eigen (financiële) bijdrage

 

Aanmelden bij
Secretariaat
Postcode en Plaats
Telefoon
E-mail

 

Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzheimer Nederland afdeling Zuidoost-Brabant

Urkhovenseweg 520

5641 KV Eindhoven

06-34541303

zobrabant@alzheimer-nederland.nl

www.alzheimer-nederland.nl

 

Alzheimer Nederland vraagt landelijk aandacht voor de ziekte van
Alzheimer en andere vormen van dementie. Van alle vormen van
dementie is de groep met de ziekte van Alzheimer het grootst met
70%. Alzheimer Nederland geeft voorlichting over het ziektebeeld,
ondersteunt mensen met dementie en hun naasten en behartigt hun
belangen.
Op de website van Alzheimer Nederland staat informatie over alles wat
met  dementie te maken heeft.
Met vragen over dementie, of voor een persoonlijk gesprek, kunt u
terecht bij de Alzheimertelefoon: 0800-5088. De Alzheimertelefoon
biedt hulp bij dementie,  24 uur per dag, 7 dagen per week.

 

Mensen met dementie en hun naasten.

 

De belangenbehartiger is aanwezig in het Alzheimercafé in Eersel
en maakt deel uit van het netwerk dementievriendelijke gemeente
Bladel. De belangenbehartiger komt op voor de belangen van
mensen met dementie, gaat in gesprek met bestuurders en
ondernemers, draagt de doelstellingen van Alzheimer Nederland uit,
dit houdt in; tijdige diagnostiek, volwaardig case-
management dementie, meer dagbesteding dementie, meer
psychosociale  ondersteuning en minder medicatie, gebruik van de
zorgstandaard dementie, inzetten op een dementievriendelijke
gemeenschap. De belangenbehartiger bouwt relaties en netwerken
op.

 

Alzheimercafé in Eersel
Lid van het netwerk dementievriendelijke gemeente Bladel
Verstrekken van informatie over dementie.

 

Voor de gemeente Bladel en in de toekomst voor de gehele regio.

 

Geen

 

Alzheimer Nederland afdeling Zuidoost-Brabant
Urkhovenseweg 520
5641 KV Eindhoven
06-34541303
zobrabant@alzheimer-nederland.nl

 

De belangenbehartiger ondersteunt, desgewenst, mensen met
dementie en hun familie bij het zogenaamde keukentafelgesprek.
De belangenbehartiger verstrekt desgewenst informatie over
dementie.